Re: Tính thử : Có bao nhiêu con virus ....


Posted by B ..73..180.33 on Feb 27, 2020 at 09:23:04:

In Reply to: Re: Tính thử : Có bao nhiêu con virus .... posted by DG on Feb 27, 2020 at 09:16:49:

ha ha ha ha

Đúng thế !
Xử dụng đồ công cộng rất dề dính cán búa !

Chỉ cần 1 người thôi sờ máy tập mà ḿnh lại dùng máy đó
th́ hỏi sao không ôm dầu máu !?!?!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]