đi làm


Posted by Q ..192..191.10 on Aug 09, 2019 at 14:24:42:

đe6? giành tiền bỏ vào nhà băng lấy lời th́ không bao giờ giàu đâu, người nào nói tôi khôgn đầu tư chỉ bỏ CD là ḿnh biết người đó không giàu
ḿnh thấy số tiền ḿnh dư ra là nhờ invest in stock, c̣n lại chỉ đi làm save money thôi th́ không dư bao nhiêu đâu
ḿnh cŨng mất 20 năm mới hiểu được điều này, tuy nhiên cũng chưa muộn, c̣n làm 20 năm nữaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]