Re: Nho chm


Posted by Lz ..107..104.142 on Jan 09, 2019 at 00:04:33:

In Reply to: Nho chm posted by Nhị Ca on Jan 08, 2019 at 21:11:46:

Cn chữ phủ (phầu) nữa: phủ định :)

i ni hn ni
Man (vấn) qun tri phẩu
(trong bi Bến Thượng Hải)

Mnh dịch ra l:
Yu anh hận anh
Anh biết cho chăng (nguyn văn "Hỏi anh c biết khng?")Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]