Re: dinner xong xuôi


Posted by DG ..73..229.99 on Jun 19, 2019 at 20:00:52:

In Reply to: Re: dinner xong xuôi posted by HA on Jun 19, 2019 at 19:53:31:

có con gái nào chứa v́ chứa tới 3 ngụi, khong con rể nào chịu ….

DG hồi đó khờ câm nên mới chịu … chứ như giờ mà mới đi lấy chồng th́ chắc khong chịu vậy đâu

my parents ở vơ'i anh trai DG , đâu có ở với DGMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]