Re: ai nấu bn b Huế đ


Posted by mMnh ..107..216.153 on Mar 08, 2019 at 16:59:38:

In Reply to: ai nấu bn b Huế đ posted by tbm on Mar 08, 2019 at 16:36:15:

Mnh nấu bn b Huế n :)
Lm cho b bẩy ăn chung lun rồi đ :)
Đang buồn một cht v anh Lz Ni ba pht kiến lọt cy trong khi chỉ cần ba con kiến đi ngược chiều l đ ba pht rưỡi rồi !
Anh Tbm Ăn cơm chưa ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]