Re: Good Morning Vietscape from VietNam


Posted by cáo ..171..175.127 on Sep 07, 2018 at 09:27:02:

In Reply to: Re: Good Morning Vietscape from VietNam posted by tn on Sep 07, 2018 at 09:23:59:

hahahaha ...ké cái đó th́ phải cầu ơn Trên nhé ....v́ tớ có product mà bề Trên không cho th́ cũng như con số Zero ...

mà thôi, cái ǵ tới th́ sẽ tới bà Wẻng ơi ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]