Re: khi người ta happy


Posted by PV ..107..216.153 on Jun 19, 2019 at 21:18:35:

In Reply to: Re: khi người ta happy posted by HA on Jun 19, 2019 at 21:03:15:

Bc cứ đi tm trong qu khứ xem ti c ... da.i vo những posts "tửng từng tưng" khuyn bảo g bc hay cắt toa cho thuốc hay chưa th r :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]