Re: Bc k c tnh ganh tị ...


Posted by DG ..73..229.99 on Jan 09, 2019 at 09:17:41:

In Reply to: Re: Bc k c tnh ganh tị ... posted by tinh on Jan 09, 2019 at 09:00:46:

g m block hết mọi thứ dzị Tinh , d sao n cũng đi ri, keep in touch = email qua la.i đu c chết thng ty no .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]