Re: to CTC ..... ni Đi (Double Mountain) in North VietNam


Posted by tn ..73..91.53 on Mar 24, 2019 at 17:26:34:

In Reply to: Re: to CTC ..... ni Đi (Double Mountain) in North VietNam posted by CP+ on Mar 24, 2019 at 11:19:30:

hi xưa tn c học bi thơ ny,, nhưng lc đ đọc khong thấy hay, hong cảm động như lc ny ....


anyway, thanks anh CP for the tips để đi chơi Canada nha,,, tn đi v` huớng Toronto chứ hong đi QuebecMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]