Re: Bc k c tnh ganh tị ...


Posted by Hải u ..73..174.114 on Jan 09, 2019 at 09:45:07:

In Reply to: Re: Bc k c tnh ganh tị ... posted by tinh on Jan 09, 2019 at 09:12:42:

Wow!
Vậy l coi như xong rồi

Ngui bn VN họ đa số l lằm ... chăc l xa hoi tạo họ như vạy

vạy th Tinh qu tốt riMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]