Re: mượn tiền


Posted by Hải u ..73..174.114 on Mar 09, 2019 at 20:01:47:

In Reply to: Re: mượn tiền posted by DG on Mar 09, 2019 at 19:37:52:

Ngy thường th chị em anh em vui vẻ nhưng c chiẹn th chia chắc ai gip
Như P lm bộ than l phải pay tuition 100K / yr cho con trai ... v ni vi sisters xem c thể help chu ... sisters củng kh lắm ni l chỉ c thể cho him mượn 10K ...

P về kể lại HA sng ni P if hong lo đuọc th cho n muọn chứ hỏi chi cho mệt ...
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]