Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ?


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 09, 2019 at 11:39:51:

In Reply to: Re: Bệnh dị ứng với kỹ thuật ? posted by Lz on Jan 09, 2019 at 11:29:18:


Tôi sẽ học theo bác ch, tự nấu nướng một ḿnh (hahaha!).

Nói vậy chứ "nịnh vợ" score của tôi cao lắm. Nịnh vợ từ thuở bơ vơ mới về .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]