Re: to tinh


Posted by tinh+ ..76..244.248 on Jun 20, 2019 at 11:08:37:

In Reply to: Re: to tinh posted by tinh on Jun 20, 2019 at 11:05:17:

còn vụ trim áo đ̀m thì tui khg tháo trim ra nữa, dù sao tui mặc th́y ok hơn lúc chưa thm v
đáng lý tui phải có hình tui mặc trước và sau khi thm trim cho coi mới th́y há

thanks thoughMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]