Re: Hong có khoe


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 26, 2019 at 11:13:02:

In Reply to: Re: Hong có khoe posted by KT on Nov 26, 2019 at 10:56:53:

cho ở mức nào thôi th́ okay, chứ lấy hết ra cho th́ dĩ nhiên là khó rồi :))

hắn khôn, khong đưa tiền cho DG giử nên muốn làm ǵ th́ làm … DG chả để ư … hay ta.i ta'nh DG khong dde^? y' tie^`n ba.c, mie^~n ddu*`ng dde^? DG pha?i lo vu. tie^`n ba.c thie^'u tho^'n la` I am okayMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]