lại mượn tiền


Posted by tbm ..23..249.121 on Mar 09, 2019 at 20:29:21:

hồi c̣n đi làm, không biết mắc giống ǵ mà ai cũng đến mượn tiền ḿnh - khg nhiều khi th́ 5$ khi th́ 20, có khi lên tới 100 - mà lắc nhắc mất hoài - cứ đ̣i là nó bảo trả rồi
Sau nghĩ một cách, bắt nó viết trên sticky notes rồi dán trên chalk board - khi trả th́ tự nó gở ra - nhờ vậy mà sau này cho mượn tiền khg c̣n bị mất nữa
quư vị chắc cho mượn cả ngàn nhỉ
cả ngàn th́ khg cho mượn - có thằng bạn, nó không mượn mà vợ hắn đến mượn 50,000$ dặn đừng cho chồng biết ( tại sao lạ vậy ) -lần đó tử chốiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]