Re: ra khỏi ṿng an toàn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on May 28, 2024 at 20:56:51:

In Reply to: Re: ra khỏi ṿng an toàn posted by DG on May 28, 2024 at 20:28:49:

Coi chừng bác gái là người quen bên đảo of someone here, bác gái nên đưa h́nh cho bác Z post lên đây coi có t́m được người quen 30 năm về trước hay không ? Dám lắm bác à!


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)