Re: ra khỏi ṿng an toàn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on May 28, 2024 at 20:28:49:

In Reply to: Re: ra khỏi ṿng an toàn posted by Gọn on May 28, 2024 at 14:42:21:

mới t́m đuọc ng` bạn sau 30 năm, bạn bên đảo, wow ... mí ng` bữa đi ra khỏi ṿng an toàn t́m đuọc her, rùi họ cho her my contact, she phone talk vui quá ... công nhận họ t́m đuọc qua FaceBook hay thật, chắc dân chuyên chơi FB nên rành ... oh ... she kể nhỏ em của her lướt FB thấy h́nh her hồi trên đảo nên nói her lên xem nên mới contact đuọc


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)