Re: ra khỏi ṿng an toàn


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Gọn (136..12.9) on May 28, 2024 at 14:42:21:

In Reply to: Re: ra khỏi ṿng an toàn posted by DG on May 28, 2024 at 13:44:25:

Ṿng an toàn như bác gái nói đó là ṿng an toàn cho các cô con gái cưng, c̣n bác bây chừ đă là a "ma măng" rồi! Ṿng an toàn of 1 bác gái là toàn bộ địa cầu này cơ

HAHAHAHA


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)