Re: =====>CNTX - Sáng nay Em tiNA đang vào ICU thật như tiên đoán huh


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by Phệ. :-))) (172..52.34) on May 29, 2024 at 09:28:23:

In Reply to: Re: =====>CNTX - Sáng nay Em tiNA đang vào ICU thật như tiên đoán huh posted by Hải Âu on May 29, 2024 at 07:51:07:

Bán hết TZA xong sáng nay (profit ==1 ổ bánh ḿ không ) và cũng mua xong TNA 2 lần

Giá trung b́nh TNA của Z là 37.01. Mission complete ! Hihi

GL2Y and ALL


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)