2 KT


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by HA (73..178.6) on June 03, 2024 at 12:18:38:

Thầy MT là 1 vị Tu hành có 1 không 2 trong thời Mạt Phập này
Không thú dử hay bất cứ ǵ hại được Thầy đâu vi
Có Chư thân- hộ pháp & chư Thien bảo vệ Thầy
🙏🙏🙏


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)