Sự Xuất Hiện của Thầy MT


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by KT (12..116.139) on June 04, 2024 at 17:46:10:

Đă thay đổi chúng ta về sự tu và hành, không hiểu các Thầy hay nhận tiền cúng dường có cảm thấy như vậy không?
Trên Portland Oregon, có một vị HT, bị HT nầy không ngần ngại ra giá cho mỗi đám tang, nếu chủ gia muốn bao nhiêu Thầy tụng th́ sẽ có giá cả là bao nhiêu tiền,


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)