Re: bed bug or tick or flea ?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on June 23, 2024 at 19:07:54:

In Reply to: Re: bed bug or tick or flea ? posted by tinh on June 23, 2024 at 18:52:29:

tui đon bị m tuần truc khi đi hawaii m tui khong biết v tối tắt đn mới thấy 1 con b, tui dng napkin kill n nn cứ tuỏng con fly như mọi khi ... tới tối hm qua, hắn nghe tui ni c con g b, hắn bật đn mới thấy c cả đống bn chổ tui để chăn, gối dư sạch


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)