Re: bed bug or tick or flea ?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on June 23, 2024 at 18:52:29:

In Reply to: Re: bed bug or tick or flea ? posted by tinh on June 23, 2024 at 18:29:50:

m̃i năm thay đ̉i thứ tự state nào hạng nhứt có nhìu bed bugs, năm nay thì CA h́t d̃n đ̀u r̀i :D

Bn Europe như Pháp thì vụ này thi khỏi ch, coi th́y ṇm bị khing ra bỏ ch̀ng ch̀ng dọc theo đường ph́, nhìu kinh khũng

Kỳ you bảo ng ta đ̀n hotels nào ở VN cũng có bed bugs, mà tui v̀ ở t́t cả 4 hotels, khg th́y hotel nào có b b h́t, cũng may mắn cho tui hihiii


Hay là you đi Hawaii v̀ mang b b v̀ theo you ? Thì ch̃ nào mà thíu ṿ sinh, khg được clean up đàng hoàng thì hay có ḿy con đó, và cả gián chụt kín nữa . Nn cứ nghe ai k̉ nhà họ có con gì thì cũng đóan nhà đó có v́n đ̀ v̀ ṿ sinh, hoặc đ̉ thức ăn rơi vải, bày bừa nn mới xút hịn ḿy con này kia ...


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)