Re: bed bug or tick or flea ?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on June 23, 2024 at 18:29:50:

In Reply to: bed bug or tick or flea ? posted by DG on June 23, 2024 at 17:47:57:

Bữa tui có đọc báo online th́y nói bn Mỹ hịn đang tăng ḿy vụ gì mà qun ḿt cái tựa, chỉ nhớ lin quan tới 1 trg ḿy con you k̉ tn, tại đu th́y c̀n nhớ làm chi, ai dè hm nay you hỏi, mà tui khg nhớ cái tựa thì làm sao đi tìm lại cho you coi được ???

btw, google thử thì ra CA là tb của Mỹ có nhìu bed bugs nhứt :D

hèn chi ng c̣u bà con xa của ax ở CA kỳ mail qua cho ḿy cái dụng cụ bắt ticks LoL, tui th́y hình dạng gíng cái chung dẹp dẹp màu mè th́y đẹp nn treo v cái Windchime cho gió th̉i chơi LoL


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)