Re: bed bug or tick or flea ?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by DG (67..177.2) on June 23, 2024 at 19:05:45:

In Reply to: Re: bed bug or tick or flea ? posted by tinh on June 23, 2024 at 18:29:50:

tick, flea sau vườn năm nay nhiều , 6PM doctor bảo đừng ra vườn ... bữa tui đi bộ về, 8:30 PM thấy trời c̣n sáng, ra cắt bông hồng tàn và bứt cỏ dại, bữa sau bị sưng mụn te tua ở chân, mông .... 1 mục o*? ga^`n ba`n cha^n 3 ngày sau xưng như bị bọng nuóc, doctor phải cho uống antibiotic 7 ngày , hôm thu*' 6 mới xẹp (bạn hắn nói tui bị vesicle)

A vesicle, or blister, is a thin-walled sac filled with a fluid, usually clear and small


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)