Re: bed bug or tick or flea ?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on June 23, 2024 at 19:11:57:

In Reply to: Re: bed bug or tick or flea ? posted by DG on June 23, 2024 at 19:05:45:

blister nghe quen tai hơn chữ kia

trg vườn cũng có ḿy con đó nữa hả ? có khi tui cũng bị cắn r̀i mà khg bít, thường tui chỉ bít có con su, năm nay su róm quá chừng, hm bữa có cả ngàn con hơn trn cy Persimmon, tui kéo lá rớt xúng đạp 1 l̀n cả ḿy chục con, mà khg kéo được các lá trn cao, cúi cùng ax mua thúc trừ su v̀ xịt, giờ sạch bách khg còn con nào, thúc hay thịt, có ghi khg gy hại cho người, và thú ṿt, cy ći ...


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)