Re: chuyện nhà :D


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on June 26, 2024 at 12:44:44:

In Reply to: Re: chuyện nhà :D posted by Lz on June 26, 2024 at 11:12:45:

Bạn Laozi mất v́ đột quỵ, cái này giờ nhiều ng bị lắm, c̣n khg là chết v́ cancer

tui đọc obituary thấy chết v́ cancer là chính, chỉ có ba tui khg ghi lư do chết, tui soạn cáo phó chứ ai, simplest cáo phó trên đời I think

nhà kêu tui soạn điếu văn làm tui ngồi cả ngày ghi lại những ǵ nghe nội tui kể từ ngày ba tui mới sinh ra cho tới những ǵ ba tui kể và những ǵ tui biết và nhớ. Nhưng rốt cuộc khg có ai đọc điếu văn, chắc tại v́ tui viết dài và chi tiết quá, so private nên thôi giũ kín luôn cho khỏi ai biết.


Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)