Re: tinh ơi


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Culture ]

Posted by tinh (98..168.131) on July 01, 2024 at 08:45:17:

In Reply to: tinh ơi posted by DG on June 30, 2024 at 20:53:42:

Effy có tịm trn cruise ship Celebrity, họ tặng cho cái necklace với cái pendant là cái locket đ̉ store charms hay whatever memorable. Giờ ṽn còn đy, dù từng ku ax cho hx Mỹ đi, ảnh nói kỳ nn thi, tại có chữ With love

ừa mún mua thì mua đại, tui gì cũng làm đại khg hà, đời mà, ch́t bỏ :D

tui đang mua cái gun b́m l̃ tai v̀ b́m thm vài l̃ đeo ḿy cái stud earrings nhỏ nhỏ bằng diamonds nhỏ khg ai th́y, chỉ c̀n mình thích và feel vui vui như th̉ dn trg rừng :D, tui chưa xỏ l̃ rún, l̃ mũi là phước cho ax r̀i :D

hình mới chụp

Follow Ups:

Delete your own posting with password 'delete':
Password:    

Post a Followup

Name:     E-Mail:
Subject:
Comments:

UNICODE (Chie^`u Tra('ng => Chiều Trắng)        VIQR (Chie^`u Tra('ng => Chie^`u Tra('ng)