Re: My, bc Lz ơiiii....


Posted by Lz ..107..104.61 on Aug 09, 2018 at 13:44:10:

In Reply to: My, bc Lz ơiiii.... posted by ikhanh on Aug 09, 2018 at 12:31:23:

Quang Trung chắc bc ni Ty Sơn, Bnh Định, qu của Quang Trung? Chứ VN ko c địa danh (thnh phố, x, huyện) no tn Quang Trung. Chỉ c đường QT v trung tm huấn luyện QT thi bc :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]