Re: Đôi khi không khí trong lành


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Aug 12, 2019 at 09:42:55:

In Reply to: Re: Đôi khi không khí trong lành posted by Drama King on Aug 12, 2019 at 09:36:06:

Chắc condo ở đó chừng 200K trở lại ... U mua 1 luọt 2 cái pay off củng đuọc mà

hahaha



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]