Re: Dear Lz, NC, hl, bác Vzịt, nch, và các bạn trong VS


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Nov 27, 2019 at 10:56:15:

In Reply to: Re: Dear Lz, NC, hl, bác Vzịt, nch, và các bạn trong VS posted by DG on Nov 27, 2019 at 08:25:44:

Thường là các món các con & cháu thích thôi DG. Chủ yếu là thấy con cháu tụ tập vui vẻ, ak ngồi ngắm:):) Hai con dâu cưng thường ngồi tụ lại rù ŕ, thủ thỉ với nhau:)
Bốn bố con anh Chung tụ lại thân thiết, bàn về NFL Football scores & games etc.
Yêu nhất là nh́n các cháu nội khỏe mạnh, thông minh, ngoan ngoăn vui đùa với nhaụ
Thật không ǵ hạnh phúc bằng.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]