Re: thiếu tiền


Posted by Lz ..207..61.9 on Jun 12, 2019 at 10:23:42:

In Reply to: Re: thiếu tiền posted by TLN on Jun 12, 2019 at 10:20:53:

OK, lần sau tôi sẽ ko nhắc nữa :)

Nhưng nếu bác muốn tránh xa th́ cách hay hơn là ko nói ǵ tới thôi, chứ bác nhắc "bỏ phần sau" th́ tự nhiên mọi người lại để ư "phần sau có cái ǵ" :)

Tôi có trả lời topic gạo lức bác dưới kia. Ko rơ bác nói "gạo đỏ" th́ có khác với "gạo nâu" (brown rice) chỗ nào không?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]