Re: Trong gia đnh


Posted by DG + ..73..229.99 on Mar 19, 2020 at 15:23:37:

In Reply to: Trong gia đnh posted by KT on Mar 19, 2020 at 15:05:48:

gia đnh no m chả cải nhau, ba m chồng cải nhau hoi, chị bịnh cải hoi chứ g hm kia đi mẹ về nghe kể chị bịnh c lải nhải , hắn phải rủ ra đung đi bộ cho bớt tối qua DG về th thấy she is okMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]