Re: "Thầy bi Saigon xưa", gởi bc tbm


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 10, 2019 at 12:09:02:

In Reply to: Re: "Thầy bi Saigon xưa", gởi bc tbm posted by Lz on Jan 10, 2019 at 10:30:37:


Bi ton cũng như v thuật, người trước chưa hẳn đ giỏi bằng người nhập mn sau .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]