Re: "Thầy bi Saigon xưa", gởi bc tbm


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 10, 2019 at 12:19:53:

In Reply to: Re: "Thầy bi Saigon xưa", gởi bc tbm posted by My on Jan 10, 2019 at 10:11:16:


Đừng nghe những lời như vậy .

Đ l lời của những người bị thầy bi bi cho mấy quẻ xấu ỉn, hoặc l những người xấu ỉn đến "nhờ thầy xem dm em đi thi hoa hậu c đoạt giải g khng?"Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]