Re: nắm kẻ c tc ... ai nơ~....


Posted by TLN ..172..20.128 on Feb 12, 2020 at 13:48:46:

In Reply to: nắm kẻ c tc ... ai nơ~.... posted by CP on Feb 12, 2020 at 13:20:41:

Bởi ko nắm được ai nn chị ak phải ra nắm cy cỏ 😜😂🤣Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]