Re: Q ơi


Posted by DG + ..73..229.99 on Nov 29, 2019 at 18:55:52:

In Reply to: Re: Q ơi posted by KT on Nov 29, 2019 at 18:51:19:

bởi vậy có 1 ngụi nói với hắn … you are lucky v́ vợ you khong đ̣i hỏi

sa'ng nay đi chợ , cua $15 1 pounds … chị bán hàng nói CALI chưa đuọc phép bắt cua … giữa tháng 12 may ra cua rẻMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]