Re: Hôm qua, hôm nay


Posted by KT ..71..133.206 on Nov 30, 2019 at 10:20:00:

In Reply to: Re: Hôm qua, hôm nay posted by DG on Nov 30, 2019 at 10:14:50:

Hôm qua nhà KT food left over cũng nhiều :)))
Mấy hôm nay nhạc toàn ăn đồ Tây, giờ thèm đồ ăn Việt :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]