Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 10, 2019 at 14:25:52:

In Reply to: Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by CH on Jan 10, 2019 at 14:20:09:

H́nh như không phải đâu

Nhưng nếu là Sóng th́ bác cũng nên nói để bác ak biết đường mà thết đăi :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]