ung thư


Posted by DG ..73..229.99 on Nov 30, 2019 at 12:48:49:

ở mỹ cứ nghe hết ngụi này chết v́ ung thư này, ung thư nọ … 60+ tuổi đă chết queo … chắc tại cuộc sô'ng bên mỹ nhiều stress và nhiều cha^'t hóa học hay sao mà nghe nhiều hơn là ở Vietnam ḿnh

mới nghe ngụi wen (học chung trụng), vợ 60+ tuổi bị ung thư chết … nghĩ khong biết có tới phiên ḿnh hay không v́ tử cung, buồng trư'ng có bướu nhỏ … đi doctor chuyên môn, he nói chưa to để cắt bỏ … thôi kệ, trời kêu ai nấy dạ ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]