Re: Bắt chuớc tbm v/v thiếu tiền


Posted by Hải u ..73..174.114 on Jun 12, 2019 at 10:38:20:

In Reply to: Re: Bắt chuớc tbm v/v thiếu tiền posted by Drama King on Jun 12, 2019 at 10:36:42:

Vậy chắc khoảng anh Ru ... m sao bc đ action như b lảo vạy ?
hahahaha
Thua cả anh B v c thể thua NC ... :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]