Re: Nancy Pelosi


Posted by CH ..104..192.111 on Jan 10, 2019 at 12:29:30:

In Reply to: Re: Nancy Pelosi posted by :{ ) on Jan 10, 2019 at 12:06:15:

Nói chuyện chính trị . Có ba người bạn thân, hai chống Trump một không chống Trump. Một ngày đẹp trời đi roadtrip hai bạn kia bật Fox News và SNL cho bạn kia coi :))

May mà hong sứt mẻ t́nh bạn tí nào hết . Amen!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]