Re: Đng Trng Hạ Thảo


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jan 10, 2019 at 11:21:36:

In Reply to: Re: Đng Trng Hạ Thảo posted by CH on Jan 10, 2019 at 10:34:15:

ak thấy nhiều người nhắm mắt mua, cả mấy trăm bạc một lần. Họ nui lm sao m tụi Đng Trng Hạ Thảo xy một ci hiệu to thật to ở Houston. C khắc tn ĐTHT đc bằng xi măng!!!!
Khng biết họ trộn ci g ở trong đ m nhiều người tin thế:):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]