Re: Nancy Pelosi


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 10, 2019 at 12:35:18:

In Reply to: Re: Nancy Pelosi posted by CH on Jan 10, 2019 at 12:29:30:


Bởi vậy mà trong chợ này ai nấy cũng đều tế nhị, ít nói chuyện chính trị cảm tính.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]