Re: Nancy Pelosi


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 10, 2019 at 14:28:51:

In Reply to: Re: Nancy Pelosi posted by CH on Jan 10, 2019 at 14:19:20:

9 người 10 ư, CH không tưởng tượng được cái "discussion" nó sẽ rầy rà thế nào đâu, nhất là khi có dính đến nhiều tiềnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]