Re: tối qua


Posted by CH ..104..192.111 on Nov 02, 2018 at 12:48:00:

In Reply to: tối qua posted by DG on Nov 02, 2018 at 10:51:09:

Mai mốt tới tuổi cho ảnh đi lm kiếm tiền đi DG cho ảnh biết qu tiền hơn cht . Tiu quen kiểu ny mai mốt đi lm khng đủ tiu cũng khổ lắm .



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]