Re: tiếng cn trng


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 10, 2019 at 15:37:11:

In Reply to: tiếng cn trng posted by tbm on Jan 10, 2019 at 15:02:26:

Nhn tiu đề ti cứ tưởng bc post bi thơ, kiểu như

Ti nghe cả tiếng cn trng
Cứ ku rả rch hi hng cả đm :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]