Re: Hôm nay


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Nov 02, 2018 at 13:38:34:

In Reply to: Re: Hôm nay posted by KT on Nov 02, 2018 at 11:08:49:

Có ǵ hay hay th́ nói, c̣n không th́ im lặng cũng được mà KT ... Chuyện đó chán thật, Lz nói cũng đúng mà KT:):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]