Re: tiếng cn trng


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 10, 2019 at 15:55:17:

In Reply to: Re: tiếng cn trng posted by Z on Jan 10, 2019 at 15:47:41:


Ny giờ ti suy nghĩ, nhớ lại. "Lời tnh" của loi dế trống lc gặp dế mi dịu dng lm sao .

N cứ "tắc tắc, tắc tắc, tắc tắc" chứ khng c "rc rc, rc rc" chi tai như lc đấu nhau với con dế trống khc .

Ngộ thiệt .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]