Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak)


Posted by :-) ..172..19.247 on Jan 10, 2019 at 16:19:00:

In Reply to: Re: Hỏi bác tâm tịnh (on behalf of bác ak) posted by Lz on Jan 10, 2019 at 15:39:10:

Tui mà được uyên bác giống như bác th́ .. th́ sao hé, mừng hết lớn đó ☺️Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]