Re: Khoe


Posted by tn ..73..91.53 on Dec 01, 2019 at 15:07:43:

In Reply to: Khoe posted by KT on Dec 01, 2019 at 14:46:58:


Congratulatịon. Nextdoor app đó quan trọng lắm,,, ai mà hong thich ... vô nextdoor nói th́ tiệm đó coi như ..... có vài cái restaurant ỏ gần đây đóng cửa .... tại nguoi ta chê quá :):))

đuợc nguoi ta khen như tiem của KT th́ very good .... tha hồ mà làm ....Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]