Re: amazon dress


Posted by DG ..73..229.99 on Dec 01, 2019 at 15:58:59:

In Reply to: Re: amazon dress posted by tn on Dec 01, 2019 at 15:26:54:

th bởi DG khong rnh hiệu nn khong dm mua , mua Macy's quen nn chỉ mua ở đ

Nordstrom nhiều ci nhn đẹp m khong rnh hiệu nn khong dm mua lun

hm qua thấy ci ny on Nordstrom lạ lạ, dịnh mua nhu*ng gia' chu*a sale ne^n chu*a co' ti'nh mua

http://vsgardens.com/forum/culture/messages/811.html
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]