Re: good morning from NY


Posted by Lz ..207..61.9 on Nov 22, 2019 at 11:30:12:

In Reply to: Re: good morning from NY posted by tn on Nov 22, 2019 at 10:42:53:

Bc đi xa đ mấy chục năm rồi th chắc "Nam ha" gần hết rồi chứ cn Quảng nam g nữa :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]