Re: Hôm nay


Posted by KT ..107..97.93 on Apr 25, 2019 at 10:29:46:

In Reply to: Re: Hôm nay posted by Lz on Apr 25, 2019 at 10:20:42:

Mấy hôm trước vắng anh Lz , KT có réo nhưng không thấy anh đâu, chắc bận đi công tác mới về phải không anh :))
Yes hôm nay KT làm việc đắc lực lắm :))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]