Re: TGIF!


Posted by Lz ..207..61.9 on Nov 22, 2019 at 11:26:08:

In Reply to: TGIF! posted by slh on Nov 22, 2019 at 09:38:41:

Nhiều bệnh quá nên county phải làm cái service center cho bà con vào diagnose :)

Bác slh khỏe không? thứ bảy có định đi cái này không hay là ở nhà trông tiệm?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]